Kamen temeljac.

0
414
Stiv Cinik

Kakav temelj, takav dom.