Kamen temeljac.

0
333
Stiv Cinik

Kakav temelj, takav dom.