Kamen temeljac.

0
117
Stiv Cinik

Kakav temelj, takav dom.