Kamen temeljac.

0
220
Stiv Cinik

Kakav temelj, takav dom.