Važnija kondicija, nego kazaljka na vagi!

0
489

Sve dok ste u dobroj kondiciji, pa ma­kar imali 10 ili 15 kilograma vi­ška, ne izlažete se povećanom ri­ziku smrtnosti. Međutim, ako ne vježbate redovito - a takvih je gotovo dvije trećine - biti vi­tak nije preveliko jamstvo za zdravlje...

Prekomjerna tjelesna težina jedna je od najvećih prijetnji zdravlju i danas postaje sve ve­ćim problemom. Neki već go­vore o epidemiji debljine. Sve donedavno govorilo se kako je bolje, ako se želite lakše bo­riti protiv srčanih bolesti, mo­ždanog udara, povišenog kr­vnog tlaka, šećerne bolesti, pa čak i nekih vrsta raka, da ne­mate previše kilograma. Me­đutim, novija istraživanja u ve­zi s prekomjernom tjelesnom težinom i ukupnim zdravljem došla su do nekih novih zaklju­čaka.

Tako je opsežno ispitivanje pro­vedeno na više od 20.000 mu­škaraca potvrdilo da debeli ljudi imaju veću vjerojatnost da će oboljeti i umrijeti rani­je, nego oni s normalnom te­žinom. Međutim, kad se u tu studiju uključio još jedan fa­ktor – fizička kondicija – onda je utvrđeno da su debeli ljudi u dobroj kondiciji živjeli isto toliko dugo kao i oni mršavi­ji u dobroj kondiciji.

Loading...

Treninzi mogu pomoći

Također, mršaviji muškarci koji su bi­li bez kondicije, imali su goto­vo triput veću vjerojatnost da će umrijeti mladi, nego debeli muškarci fizički u dobroj kon­diciji. To znači da se, sve dok ste u dobroj kondiciji, pa ma­kar imali 10 ili 15 kilograma vi­ška, ne izlažete povećanom ri­ziku smrtnosti. Međutim, ako ne vježbate redovito – a takvih je gotovo dvije trećine – biti vi­tak nije preveliko jamstvo za vaše zdravlje.

Većina dosadašnjih studija o vezi debljine i lošeg zdravstve­nog stanja, nisu uzimale u ob­zir razinu fizičke kondicije ispi­tanika, što je vodilo do pogre­šnih rezultata. Mjerenje spo­sobnosti na pokretnom sagu (ergometrija), a ne kazaljka na vagi, daje liječniku pravi uvid u zdravstvenu situaciju osobe.

Premda je višak tjelesne teži­ne povezan s koronarnom srča­nom bolešću, visokim krvnim tlakom, dijabetesom i rakom debelog crijeva, to su upravo problemi kod kojih redoviti treninzi bilo koje aerobne aktivnosti, mogu pomoći u njiho­vom sprječavanju.

Debljina i neaktivnost

Razumljivo, fizička aktivnost iznimno je va­žna, međutim, ne može se ići u krajnost i kazati da je ona sve, a da tjelesna težina ne znači ništa. Debljina i neakti­vnost često su blisko poveza­ni. Novije studije su pokazale da je smanjenje prekomjerne težine dovelo i do smanjenog rizika smrtnosti.

Ako je glavni cilj vaše tjelo­vježbe da možete ući u manji konfekcijski broj haljine, hla­ča ili sakoa, onda se pripremate za uspjeh. Ali, ako vježba­te kako biste

poboljšali kvali­tetu svojeg života i postigli tjelesnu kondiciju, osjetit će­te sasvim sigurno da ste za­dovoljni sa sobom. Bolje je bi­ti deblja, a fizički aktivna oso­ba, nego mršava koja nije u formi.

Činjenica koju većina struč­njaka ne osporava, glasi: mr­šav ili debeo – svatko tko vježba, postaje zdraviji.